FUNKTIONSHUS

​VÄLISOLERAT
Ett Passivhus är ett extremt välisolerat, helt tätt hus där man minimerat värmeförlusterna - och då även minimerat behovet av att tillföra värme. Istället värms huset huvudsakligen upp av kroppsvärme och spill-värme från elektriska apparater.


​ENERGISMART OCH LÅGA DRIFTSKOSTNADER
Husen har en värmeväxlare som återanvänder 90-95% av energin i som alstras i huset. Först använder man den tillvaratagna energin till att värma upp tappvarmvatten, vilket då minimerar kostnaderna för varmvatten. Därefter så värmer man den in-kommande friska luften.

​    Våra hus levereras som standard med jordvärme-växlare. Det innebär att den friska tillluften förvärms av marken vintertid. Och ger gratis kylning under somMarperioden.

​SUNT INOMHUSKLIMAT OCH HÖG KOMFORT
Den mekaniska ventilationen säkerställer att all luft i  huset byts ut kontinuerligt. Den höga omsättningen av luft och det välisolerade klimatskalet ger till-sammans en jämn inomhustemperatur utan risk för kallras och drag.

Vid kraftig kyla eller då huset står tomt en längre period, finns det en värmepump inbyggd som tillför den energi som behövs för att bibehålla önskad inomhustemperatur. Det finns inget som hindrar uppvärmning genom kamin, eller komfortvärme i golven. Det tappvarmvatten som värms upp av inneluften kan med fördel användas för komfort-värme i de delar av huset som kräver klinkers.

 

​FUKT OCH MÖGELSÄKRAT
Traditionella hus har ofta otillräcklig ventilation, det skulle helt enkelt kosta för mycket att byta all luft i huset 12 gånger per dygn. Ventilation sker istället ofta genom självdrag dvs. genom läckor i byggnaden. Detta är inte bara slöseri med energi, risk för mögel finns då kondens uppstår i väggarna.

​    Byggandet av Funktionshus ställer höga krav på täthet för att minimera risken för framtida fukt-problem. Med våra byggsystems konstruktion och dubbla termograferingar så säkerställer vi maximal fuktsäkerhet.